Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

17:51
villablaa
17:39
villablaa
17:37
5737 8641 500
villablaa
17:37
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viaepidemic epidemic
villablaa
17:35
1385 e499 500
Reposted fromsosna sosna viazapachsiana zapachsiana

May 23 2017

villablaa
15:43
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viacynamon cynamon
15:42
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

villablaa
15:40
8805 e935 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viapl pl

June 01 2017

17:51
villablaa
17:39
villablaa
17:37
5737 8641 500
villablaa
17:37
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viaepidemic epidemic
villablaa
17:35
1385 e499 500
Reposted fromsosna sosna viazapachsiana zapachsiana

May 23 2017

villablaa
15:43
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viacynamon cynamon
15:42
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

June 01 2017

villablaa
17:39
villablaa
17:37
5737 8641 500
villablaa
17:37
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
Reposted fromnyaako nyaako viaepidemic epidemic
villablaa
17:35
1385 e499 500
Reposted fromsosna sosna viazapachsiana zapachsiana

May 23 2017

villablaa
15:43
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl